عملکرد واحد های شهرداری (0)

زیرمجموعه ها

واحد فنی و عمرانی (0)

واحد فنی و عمرانی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد روابط عمومی (0)

واحد روابط عمومی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد فضا سبز (0)

عملکرد واحد فضا سبز شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد خدمات شهری (0)

عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد نقلیه و تاکسیرانی (0)

عملکرد واحد نقلیه و تاکسیرانی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد در آمد (0)

عملکرد واحد در آمد شهرداری ادرل

مشاهده مطلب...

واحد فنی و ساختمانی (0)

عملکرد واحد فنی و ساختمانی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد امور مالی (0)

عملکرد واحد امور مالی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد اجرائیات (0)

عملکرد واحد اجرائیات شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد ممیزی (0)

عملکرد واحد ممیزی شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد کارپردازان (0)

عملکرد واحد کارپردازان شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

واحد امور اداری (0)

عملکرد واحد امور اداری شهرداری اردل

مشاهده مطلب...

اطلاعات تماس

تلفن : 03834342021

فاکس :03834342493

ایمیل:Info@ardal-sh.ir  

نشانی :چهارمحال و بختیاری - شهرستان اردل - خیابان شهرداری

حالت های رنگی